Call Center: 1775

บริการของเรา

เราจะพัฒนาให้อาคารชุดของท่าน
ให้เป็นโครงการที่น่าอยู่ มีระเบียบ และสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

SECURITY

งานด้านการรักษาความปลอดภัย
 • - การควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
 • - การจัดการจราจรภายในและรอบนอกของอาคาร
 • - มาตรการตรวจตราและป้องปราม
 • - การซ้อมเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

UTILITY

บริการสาธารณูปโภค

บริการน้ำประปาและไฟฟ้าภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการส่วนงานบริการแสงสว่างส่วนกลาง ภายในโครงการ เช่นไฟฟ้าแสงสว่าง, กระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ สระว่ายน้ำ รดน้ำต้นไม้พื้นที่ต่างๆ ในโครงการ

MANAGEMENT

งานด้านการบริหารจัดการ
 • - จัดเตรียมงบประมาณประจำปี
 • - จัดเก็บรายรับค่าส่วนกลางและสาธารณูปโภค
 • - การเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระ
 • - จัดทำบัญชีรายจ่าย รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • - จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน
 • - ตรวจสอบเงินสดย่อย
 • - วางแผนด้านการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด
งานด้านการบริหารทั่วไป
 • - จัดทำระเบียบการพักอาศัย
 • - การควบคุมการให้บริการต่างๆ การจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 • - การประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ
 • - การจัดกิจกรรมตามเทศกาล (ตามมติเจ้าของร่วมและคณะกรรมการ)
 • - การให้บริการเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

MAINTENANCE & REPAIRING

งานด้านวิศวกรรม และลักษณะทางกายภาพ
 • - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินจากการรับมอบงานระบบ
 • - ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องจักร
 • - การจัดทำแผนงานประจำวัน เดือน ปี
 • - แผนการประหยัดพลังงาน
 • - จัดทำงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปี
 • - จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
 • - จัดทำสถิติการใช้สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
 • - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • - เตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

TRASH & WASTE CONTROL

งานด้านการรักษาความสะอาด

บริการจัดเก็บและรวบรวมขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อนำส่งให้รถขยะทางราชการเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการดูแลสภาพของโรงเก็บขยะส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานและลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยการทำความสะอาด

(O&M) SOLAR ROOFTOP

งานบริการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop

บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เรามีบริการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ที่ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยเพื่อให้การทำงานของระบบโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Solar Rootop เป็นอย่างดีตามหลักวิศวกรรม

บริการ Operation & Maintenance (O&M) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในทุกครั้งที่เกิดปัญหา ต้องเข้าไปแก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง เมื่อได้รับแจ้งปัญหา หรือ ตรวจสอบพบโดยเจ้าหน้าที่ เรามีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบในทุกพื้นที่ เราใช้ Drone Camera บินขึ้นไปเหนือหลังคา

เพื่อตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ได้ทันที ทำให้ขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทำได้เร็วขึ้น เราเข้าให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งตามข้อตกลงในสัญญาบริการไม่รวมงานให้บริการตามการแจ้งหรือตรวจสอบพบปัญหาเป็นรายครั้ง โดยรายละเอียดการให้บริการ มีดังนี้

 • - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์
 • - ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
 • - ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 • - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ / Monitoring
 • - ตรวจสอบโครงสร้างและการติดตั้ง
 • - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ( Circuit Breaker , ป้องกันฟ้าฝ่า )
 • - Ground Testing (ให้บริการปีละ 1 ครั้ง)
 • - Infrared Scan (ให้บริการปีละ 1 ครั้ง)
 • - การจัดทำรายงานการบำรุงรักษา
Top